Rozwód – podział majatku

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami, którzy uprzednio nie przyjęli ustroju rozdzielności majątkowej, z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa małżeńska, która obejmuje majątek nabyty w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe, które tworzą majątek wspólny to w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z nich, środki zgromadzone na rachunku bankowym lub pracowniczym funduszu emerytalnym. Wspólność majątkowa małżeńska charakteryzuje się tym, iż w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą więc rozporządzać swoimi udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością. Podziału tego można dokonać tylko wówczas gdy ustanie wspólność majątkowa. To z kolei może nastąpić z chwilą ustania małżeństwa (rozwód, śmierć małżonka), albo ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej w drodze umowy między małżonkami lub na mocy orzeczenia sądu. Podziału majątku można dokonać w formie umowy między małżonkami, albo w drodze nieprocesowego postępowania sądowego, które będzie miało zastosowanie w szczególności, gdy strony nie dojdą do porozumienia, co do sposobu podziału majątku.