Rozwód – władza rodzicielska i alimenty

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga m.in. o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron i o kontaktach małżonków z dziećmi po rozwodzie. W tym zakresie strony postępowania mogą przedłożyć pisemną propozycję rozstrzygnięcia, którą sąd uwzględni jeżeli uzna, że jest ona zgodna z dobrem dzieci. W przypadku braku porozumienia nastąpi sądowe rozstrzygnięcie, w którym sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obu małżonkom i ustali sposób utrzymywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie, może też powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień np. do współdecydowania o istotnych sprawach życiowych dziecka takich jak wybór przedszkola, szkoły, wyrażenia zgody na leczenie itp. O ile rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej jest obligatoryjne, o tyle na zgodny wniosek stron sąd nie będzie orzekał w sprawie kontaktów dzieci z rodzicami. Kolejną obligatoryjną częścią sentencji wyroku jest orzeczenie w jakiej wysokości każdy z małżonków uczestniczy w kosztach utrzymania i wychowania dziecka, czyli w przedmiocie renty alimentacyjnej. Przesłanki ustalenia alimentów na rzecz dzieci w sprawie rozwodowej są takie same jak w sprawie o zasądzenie renty alimentacyjnej w postępowaniu przed sądem rodzinnym. Warto przy tym pamiętać, że odmiennie niż ma to miejsce w przypadku zasądzenia alimentów na rzecz byłego małżonka, wyłączna wina rozkładu pożycia jednej ze stron nie będzie miała bezpośredniego wpływu na wysokość renty alimentacyjnej na rzecz dzieci.