Ustalenie kontaktów z dziećmi

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z nim (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania z nim kontaktów przez drugiego z nich, rodzice mogą określić wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. Jeżeli rodzice nie dojdą do porozumienia wówczas rozstrzygnięcie tej kwestii następuje na drodze sądowej.

Ze względu na dobro dziecka jego kontakty z rodzicami mogą zostać ograniczone. Następuje to na mocy orzeczenia sądu opiekuńczego, który może zakazać spotykania się z dzieckiem, zabierania go poza miejsce stałego pobytu, ograniczyć lub zakazać porozumiewania się na odległość lub nakazać spotykanie się z dzieckiem w obecności drugiego rodzica, opiekuna, kuratora sądowego lub innej, wskazanej przez sąd osoby.

Sąd może również zakazać utrzymywania kontaktów jeżeli poważnie zagrażają lub naruszają dobro dziecka.