Prawo medyczne

W ostatnich dekadach nastąpił bardo duży rozwój prawa medycznego. Nowe regulacje prawne w sposób istotny wzmocniły ochronę praw pacjenta. Zwiększyła się również świadomość prawna społeczeństwa, co znajduje swoje odzwierciedlenie w coraz częstszych przypadkach spraw sądowych prowadzonych przeciwko podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony zdrowia. Zazwyczaj dotyczą one błędu sztuki lekarskiej, zakażeń szpitalnych, pozostawienia ciał obcych w polu operacyjnym, wyrządzenia krzywdy wskutek użycia wadliwego sprzętu medycznego, wadliwie wykonanych zabiegów chirurgii estetycznej, wykonania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta i innych przypadków wyrządzenia krzywdy w związku z świadczeniem usług medycznych.

W ostatnich latach zauważalny jest również wzrost wysokości świadczeń zasądzanych w tego rodzaju sprawach. Chyba najbardziej znanym i najlepszym na to przykładem jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2012 roku, o sygn. akt IV C 2130/05, w którym Sąd zasądził na rzecz pacjentki od pozwanego szpitala kwotę 1.000.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Sąd II instancji utrzymał wyrok w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, że sprawy te są bardzo trudne, skomplikowane i czasochłonne. Wymagają bardzo dużego zaangażowania intelektualnego. Dlatego w tego rodzaju procesach, aby uzyskać pełną kompensację krzywdy i szkody majątkowej niezbędna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

W poszczególnych zakładkach przedstawiliśmy najbardziej istotne i najczęstsze sytuacje, które uzasadniają roszczenia odszkodowawcze pacjentów i ich bliskich. Ponadto przedstawiliśmy zasady dotyczące pozasądowego trybu dochodzenia roszczeń, który został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2012 roku na mocy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660).