AKTUALNOŚCIPrawo Karne

PRAWO KARNE. Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności w czasie pandemii koronawirusa.

Koronawirus wpłynął także na treść regulacji z zakresu prawa karnego wykonawczego. W ustawie z dnia 2 marca 2020 roku dotyczącej przeciwdziałaniu COVID-19 zostały zawarte przepisy dotyczące udzielania przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii koronawirusa. 

W tych okresach sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, chyba że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał porządku prawnego lub nie będzie stosował się do wytycznych, poleceń lub decyzji właściwych organów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub leczeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2.   

Wniosek o przerwę ma charakter fakultatywny i może go złożyć dyrektor zakładu karnego, jeżeli w jego ocenie udzielenie przerwy może przyczynić się do ograniczenia lub wyeliminowania epidemii.   

Przepisy nie mają jednak zastosowania do: 1) skazanych za przestępstwo umyślne zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata; 2) skazanych za przestępstwo nieumyślne na karę przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności; 3) skazanych w warunkach recydywy, a także w stosunku do skazanych, którzy z popełniania przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu lub popełnili przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Przerwa udzielana jest na czas oznaczony i może być przedłużana na wniosek dyrektora zakładu karnego na dalszy czas oznaczony. Maksymalnie może trwać do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Z dniem ogłoszenia przez właściwe władze o ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, udzielona uprzednio przerwa ustaje z mocy prawa. Skazany jest zobowiązany do powrotu do zakładu karnego w terminie 3 dni od ustania tego stanu, chyba że nie jest to możliwe z uwagi na obowiązki nałożone na niego na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Warto również zwrócić uwagę na szczególne uprawnienie prokuratora w toku postępowania wykonawczego, który do czasu wydania postanowienia w przedmiocie wniosku o udzielenie albo przedłużenie przerwy może sprzeciwić się jego uwzględnieniu. W takiej sytuacji sąd obligatoryjnie umarza postępowanie.