Odszkodowania osobowe

Odszkodowania osobowe.

Prowadzimy sprawy o kompensację wszystkich szkód związanych z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia, które są następstwem różnego rodzaju zdarzeń, w tym wypadków drogowych, wypadków przy pracy i w drodze do pracy, a także będących następstwem błędów medycznych. Sprawy te dotyczą w szczególności realizacji roszczeń o:

1. zadośćuczynienie za krzywdę (za utratę zdrowia),
2. zwrot kosztów leczenia,
3. zwrot kosztów rehabilitacji,
4. zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
5. zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub domu do potrzeb poszkodowanego (np. instalacja windy),
6. zwrot kosztów zakupu lub dostosowania pojazdu do potrzeb poszkodowanego,
7. kompensację utraconego zarobku,
8. rentę z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej,
9. zabezpieczenie kosztów na leczenie i rehabilitację poszkodowanych,
10. zwrot kosztów pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym i sądowym.

W jaki sposób pomagamy realizować roszczenia naszych Klientów?:

1. analizujemy sprawy i udzielamy porad prawnych,
2. sporządzamy pisma, w tym procesowe, także w sprawach, które są już w toku,
3. reprezentujemy Klientów:
- w negocjacjach ze sprawcami szkód i ich ubezpieczycielami,
- w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń,
- w postępowaniach przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
- w postępowaniach sądowych, karnych, cywilnych,
- w postępowaniach egzekucyjnych.