AKTUALNOŚCI

ZWROT OPŁAT Z TYTUŁU PRZEDTERMINOWEJ SPŁATY KREDYTU. KALKULATOR.

Posted on

Rzecznik Finansowy opracował kalkulator przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego (link do kalkulatora: https://rf.gov.pl/kalkulator/?kategoria=kalkulator) Ułatwia on wyliczenie szacunkowej kwoty, którą bank ma obowiązek zwrócić w przypadku, gdy konsument spłaci kredyt przed terminem przewidzianym w umowie. Przypomnijmy, że dotyczy to umów zawartych po 18 grudnia 2011 roku. Zwrotowi podlegają wszystkie koszty kredytu, w tym odsetki, prowizje i opłaty […]

AKTUALNOŚCI

PRAWO CYWILNE. OBSŁUGA BIZNESU. Zwrot kosztów, w tym wynagrodzenia pełnomocnika za prowadzenie przedsądowego postępowania windykacyjnego.

Posted on

Sąd Najwyższy w dniu 12 grudnia 2019 roku podjął uchwałę ( III CZP 48/19), w której stanął na stanowisku, że: „Celowe koszty windykacji przewyższające równowartość kwoty 40 euro wchodzą w skład kosztów odzyskania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych […]

AKTUALNOŚCI

PRAWO KARNE. PRAWO CYWILNE. Ustawa antyprzemocowa przyjęta przez Sejm. Istota regulacji.

Posted on

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę – o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – czyli tzw. ustawę antyprzemocową. Wprowadza ona regulację dotyczącą m.in. nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawców przemocy domowej, w celu niezwłocznego odizolowania ich od swoich ofiar. Ustawa została uchwalona niemal jednogłośnie w związku z tym […]