AKTUALNOŚCI

Odszkodowania. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych w tzw. prywatnych placówkach leczniczych. Ciężar dowodu. Poznań. Turek. Koło.

Posted on

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w uchwale z dnia 19 maja 2016 roku, w sprawie o sygn. akt III CZP 63/15 stwierdził, że odszkodowanie, które zobowiązany jest wypłacić ubezpieczyciel w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 […]

AKTUALNOŚCI

ZWROT OPŁAT Z TYTUŁU PRZEDTERMINOWEJ SPŁATY KREDYTU. KALKULATOR.

Posted on

Rzecznik Finansowy opracował kalkulator przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego (link do kalkulatora: https://rf.gov.pl/kalkulator/?kategoria=kalkulator) Ułatwia on wyliczenie szacunkowej kwoty, którą bank ma obowiązek zwrócić w przypadku, gdy konsument spłaci kredyt przed terminem przewidzianym w umowie. Przypomnijmy, że dotyczy to umów zawartych po 18 grudnia 2011 roku. Zwrotowi podlegają wszystkie koszty kredytu, w tym odsetki, prowizje i opłaty […]

adw. Konrad Jagiełło

ODSZKODOWANIA. SPRZEDAWCA MOŻE ODPOWIADAĆ ZA WADY POJAZDU UŻYWANEGO WYNIKAJĄCE Z BRAKU JEGO SERWISOWANIA.

Posted on

Tak wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 4 maja 2020 roku, sygn. akt I Ca 130/20, który uznał, że sprzedawca pojazdu używanego, odpowiada za jego usterki, które są następstwem zaniedbań związanych z jego serwisowaniem, i to niezależnie od tego czy wiedział o istnieniu wady. W sprawie chodziło o usterkę będącą wynikiem braku okresowego […]

AKTUALNOŚCI

BIZNES.UBEZPIECZENIA.TRANSPORT. Odszkodowanie za utracony zysk. Dodatkowy dochód w czasie kryzysu.

Posted on

Z naszych doświadczeń związanych z obsługą prawną firm transportowych wynika, że w znakomitej większości przypadków, przedsiębiorcy, których pojazdy zostały uszkodzone w wypadkach lub kolizjach drogowych uzyskiwali odszkodowanie ograniczone do zwrotu kosztów naprawy pojazdu. Tymczasem zakres obowiązku odszkodowawczego w ramach ubezpieczenia OC sprawcy szkody obejmuje pełną kompensację. Tym samym poszkodowany przedsiębiorca ma również prawo do pokrycia […]