AKTUALNOŚCI

Odszkodowania. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych w tzw. prywatnych placówkach leczniczych. Ciężar dowodu. Poznań. Turek. Koło.

Posted on

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w uchwale z dnia 19 maja 2016 roku, w sprawie o sygn. akt III CZP 63/15 stwierdził, że odszkodowanie, które zobowiązany jest wypłacić ubezpieczyciel w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 […]

AKTUALNOŚCI

ZWROT OPŁAT Z TYTUŁU PRZEDTERMINOWEJ SPŁATY KREDYTU. KALKULATOR.

Posted on

Rzecznik Finansowy opracował kalkulator przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego (link do kalkulatora: https://rf.gov.pl/kalkulator/?kategoria=kalkulator) Ułatwia on wyliczenie szacunkowej kwoty, którą bank ma obowiązek zwrócić w przypadku, gdy konsument spłaci kredyt przed terminem przewidzianym w umowie. Przypomnijmy, że dotyczy to umów zawartych po 18 grudnia 2011 roku. Zwrotowi podlegają wszystkie koszty kredytu, w tym odsetki, prowizje i opłaty […]

adw. Konrad Jagiełło

ODSZKODOWANIA. SPRZEDAWCA MOŻE ODPOWIADAĆ ZA WADY POJAZDU UŻYWANEGO WYNIKAJĄCE Z BRAKU JEGO SERWISOWANIA.

Posted on

Tak wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 4 maja 2020 roku, sygn. akt I Ca 130/20, który uznał, że sprzedawca pojazdu używanego, odpowiada za jego usterki, które są następstwem zaniedbań związanych z jego serwisowaniem, i to niezależnie od tego czy wiedział o istnieniu wady. W sprawie chodziło o usterkę będącą wynikiem braku okresowego […]

AKTUALNOŚCI

PRAWO CYWILNE. OBSŁUGA BIZNESU. Zwrot kosztów, w tym wynagrodzenia pełnomocnika za prowadzenie przedsądowego postępowania windykacyjnego.

Posted on

Sąd Najwyższy w dniu 12 grudnia 2019 roku podjął uchwałę ( III CZP 48/19), w której stanął na stanowisku, że: „Celowe koszty windykacji przewyższające równowartość kwoty 40 euro wchodzą w skład kosztów odzyskania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych […]

AKTUALNOŚCI

PRAWO KARNE. PRAWO CYWILNE. Ustawa antyprzemocowa przyjęta przez Sejm. Istota regulacji.

Posted on

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę – o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – czyli tzw. ustawę antyprzemocową. Wprowadza ona regulację dotyczącą m.in. nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawców przemocy domowej, w celu niezwłocznego odizolowania ich od swoich ofiar. Ustawa została uchwalona niemal jednogłośnie w związku z tym […]

AKTUALNOŚCI

BIZNES.UBEZPIECZENIA.TRANSPORT. Odszkodowanie za utracony zysk. Dodatkowy dochód w czasie kryzysu.

Posted on

Z naszych doświadczeń związanych z obsługą prawną firm transportowych wynika, że w znakomitej większości przypadków, przedsiębiorcy, których pojazdy zostały uszkodzone w wypadkach lub kolizjach drogowych uzyskiwali odszkodowanie ograniczone do zwrotu kosztów naprawy pojazdu. Tymczasem zakres obowiązku odszkodowawczego w ramach ubezpieczenia OC sprawcy szkody obejmuje pełną kompensację. Tym samym poszkodowany przedsiębiorca ma również prawo do pokrycia […]

AKTUALNOŚCI

PRAWO KARNE. Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności w czasie pandemii koronawirusa.

Posted on

Koronawirus wpłynął także na treść regulacji z zakresu prawa karnego wykonawczego. W ustawie z dnia 2 marca 2020 roku dotyczącej przeciwdziałaniu COVID-19 zostały zawarte przepisy dotyczące udzielania przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii koronawirusa. W tych okresach sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego […]

AKTUALNOŚCI

Biznes. Ubezpieczenia. Transport. 95% – conajmniej o tyle możesz obniżyć wysokość składek na ubezpieczenie OC.

Posted on

Jednymi z pierwszych, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami kryzysu ekononicznego wywołanego pandemią koronawirusa są z pewnością przedstawiciele branży transportowej. Nie mogą oni świadczyć usług w dotychczasowym zakresie i w konsekwencji nie wykorzystują w pełni potencjału swojego taboru. Jednak nadal ponoszą koszty związane z jego utrzymaniem. Głównie chodzi tutaj o spłatę rat leasingowych oraz koszty ubezpieczenia […]

Bez kategorii

Biznes. Ubezpieczenia. Transport. 95% – conajmniej o tyle możesz obniżyć wysokość składek na ubezpieczenie OC.

Posted on

Jednymi z pierwszych, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami kryzysu ekononicznego wywołanego pandemią koronawirusa są z pewnością przedstawiciele branży transportowej. Nie mogą oni świadczyć usług w dotychczasowym zakresie i w konsekwencji nie wykorzystują w pełni potencjału swojego taboru. Jednak nadal ponoszą koszty związane z jego utrzymaniem. Głównie chodzi tutaj o spłatę rat leasingowych oraz koszty ubezpieczenia […]