Aktualności

Aktualności

ZWROT OPŁAT Z TYTUŁU PRZEDTERMINOWEJ SPŁATY KREDYTU. KALKULATOR.

Rzecznik Finansowy opracował kalkulator przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego (link do kalkulatora: https://rf.gov.pl/kalkulator/?kategoria=kalkulator) Ułatwia on wyliczenie szacunkowej kwoty, którą bank ma obowiązek zwrócić w przypadku, gdy konsument spłaci kredyt przed terminem przewidzianym w umowie. Przypomnijmy, że dotyczy to umów zawartych po 18 grudnia 2011 roku. Zwrotowi podlegają wszystkie koszty kredytu, w tym odsetki, prowizje i opłaty […]

UBEZPIECZENIA. Kolejne zielone światło SN w odzyskaniu pieniędzy z polisolokat

Problem dotyczy umów ubezpieczenia na życie połączonego z funduszem kapitałowym (tzw. polisolokat). Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lipca 2020 roku (III CZP 75/19), po raz kolejny wyraził pogląd, że opłaty likwidacyjne związane z rozwiązaniem takiej umowy mogą być niedozwolone. Nie są one bowiem świadczeniem głównym, a co z tym idzie mogą stanowić tzw. […]

ODSZKODOWANIA. SPRZEDAWCA MOŻE ODPOWIADAĆ ZA WADY POJAZDU UŻYWANEGO WYNIKAJĄCE Z BRAKU JEGO SERWISOWANIA.

Tak wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 4 maja 2020 roku, sygn. akt I Ca 130/20, który uznał, że sprzedawca pojazdu używanego, odpowiada za jego usterki, które są następstwem zaniedbań związanych z jego serwisowaniem, i to niezależnie od tego czy wiedział o istnieniu wady. W sprawie chodziło o usterkę będącą wynikiem braku okresowego […]

Czytaj więcej