Zwrot kosztów leczenia poniesionych w prywatnych placówkach medycznych.

Posted on Posted in AKTUALNOŚCI

W dniu 19 maja 2016 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, w sprawie o sygn. akt III CZP 63/15, podjął uchwałę dotyczącą zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych przez poszkodowanych w związku z leczeniem w placówkach medycznych, w których świadczenia nie są refundowane przez NFZ. Jak wynika z informacji, na które powołuje się Rzecznik Finansowy prawie połowa poszkodowanych korzysta z prywatnej opieki lekarskiej, nie finansowanej ze środków publicznych.

W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy zaznaczył, że przepis art. 444§1 k.c. nie przesądza, w jakim systemie organizacyjno prawnym może dojść do poddania się poszkodowanego czynnościom leczniczym i rehabilitacyjnym. Rygorystyczne preferowanie systemu ubezpieczeń społecznych, oferującego bezpłatne usługi medyczne, z wielu powodów jest trudne do zaakceptowania. Poszkodowany nie może być pozbawiony możliwości korzystania z leczenia lub rehabilitacji, które mogłyby poprawić jego stan zdrowia, nawet jeżeli wiązałoby się to z poniesieniem zwiększonych kosztów.

W konsekwencji Sąd Najwyższy orzekł, że w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych poszkodowany ma prawo do rekompensaty uzasadnionych i celowych kosztów leczenia i rehabilitacji niefinansowanych ze środków publicznych.