Prywatny i subsydiarny akt oskarżenia

Kodeks karny przewiduje nieliczny katalog przestępstw, których ściganie następuje z oskarżenia prywatnego (znieważenie – art. 216 k.k., zniesławienie 212 k.k., lekkie uszkodzenie ciała art. 157§4 k.k., naruszenie nietykalności cielesnej – art. 217 k.k.). Oznacza to, że pokrzywdzony chcąc, aby sprawca przestępstwa został pociągnięty do odpowiedzialności karnej musi sam sporządzić, wnieść i popierać akt oskarżenia. Na nim ciąży obowiązek przedstawienia dowodów na potwierdzenie zasadności zarzutów stawianych oskarżonemu. Należy bowiem pamiętać, że w tego rodzaju sprawach prokurator wstępuje do postępowania po stronie pokrzywdzonego jedynie na zasadzie wyjątku, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Nie jest to częsta praktyka oskarżycieli publicznych, dlatego w znakomitej większości przypadków pokrzywdzeni są zdani wyłącznie na siebie. Nie ulega wątpliwości, że konfrontacja z prawnikami oskarżonych, dysponującymi wiedzą prawniczą i doświadczeniem zawodowym z reguły jest dla nich niekorzystna. Dlatego tak ważne jest, aby pokrzywdzeni od samego początku korzystali z pomocy profesjonalistów. Nasza Kancelaria od wielu lat z powodzeniem prowadzi tego rodzaju sprawy. Pomagamy naszym Klientom udzielając im porad prawnych, sporządzając akty oskarżenia i przede wszystkim reprezentując ich przed sądami.

Od prywatnego aktu oskarżenia należy odróżnić subsydiarny akt oskarżenia, o którym traktuje art. 55 k.p.k. Dotyczy on przestępstw ściganych z urzędu (np. oszustwo - art. 286 k.k.), w których prokuratura dwukrotnie wydała postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania. W takiej sytuacji pokrzywdzony może w terminie 1 miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu. Należy przy tym pamiętać, że subsydiarny akt oskarżenia powinien być sporządzony i podpisany przez pełnomocnika (np. adwokata). Warunek ten nie dotyczy prywatnego aktu oskarżenia.

W obu przypadkach pokrzywdzony zobowiązany jest wnieść do sądu zryczałtowaną opłatę w wysokości 300,00 zł.