Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku jest tą instytucją prawa cywilnego, która ze względu swoją istotę dotyka niemal każdego z nas. Jej podstawowym celem jest uzyskanie przez spadkobierców sądowego potwierdzenia praw do spadku, który z mocy ustawy lub testamentu przysługuje po zmarłej osobie. Należy pamiętać, że w postanowieniu sąd nie dokonuje podziału masy spadkowej, a jedynie stwierdza w jakiej, ułamkowej części, prawo do spadku przysługuje poszczególnym spadkobiercom. Oczywiście nie ma przeszkód, aby w jednym postępowaniu połączyć sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, czyli o fizyczny podział masy spadkowej pomiędzy spadkobierców. Wydane przez sąd postanowienie jest obok notarialnego poświadczenia dziedziczenia jedynym dokumentem, który potwierdza prawo do masy spadkowej w stosunkach z osobami trzecimi. W praktyce posiadanie tego dokumentu jest niezbędne np. do zbycia nabytej w drodze dziedziczenia nieruchomości, pojazdu i innych przedmiotów. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku następuje na podstawie reguł dziedziczenia zawartych w testamencie, a w przypadku jego braku według reguł zawartych w ustawie – kodek cywilny.