Dzial spadku

W przypadku nabycia spadku przez więcej niż jednego spadkobiercę praktycznego znaczenia nabiera instytucja działu spadku. Ma ona na celu zniesienie współwłasności spadkowej, jej fizyczny podział i definitywne rozliczenie masy spadkowej między spadkobiercami.

Działu spadku można dokonać w dwojaki sposób: umownie albo sądownie. Na umowny dział spadku zgodę muszą wyrazić wszyscy spadkobiercy. Należy przy tym pamiętać, że umowa dotycząca działu spadku, w skład, którego wchodzą nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. Jeżeli nie ma zgody między spadkobiercami co do sposobu podziału spadku w drodze umowy wówczas pozostaje sądowe rozstrzygnięcie tej kwestii w postępowaniu nieprocesowym.

Zasadniczym skutkiem działu spadku jest to, że do majątków osobistych poszczególnych spadkobierców wchodzą przyznane im prawa majątkowe. To z kolei wpływa na odpowiedzialność za ewentualne długi spadkowe. Z chwilą działu spadku każdy z dotychczasowych współspadkobierców odpowiada za długi samodzielne, w stosunku do wielkości przysługującego mu udziału. Majątek objęty dotychczas wspólnością, przestaje istnieć jako całość.