Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

W dniu 3 sierpnia 2008 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731), która do art. 446 k.c. dodała §4. Zgodnie z nowym przepisem najbliższym członkom rodziny zmarłego, który poniósł śmierć w wyniku zawinionego działania innego podmiotu prawa, sąd może zasądzić odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Już w tym miejscu warto podkreślić, iż wcześniej taka możliwość istniała w oparciu o przepisy art. 448 w zw. z art. 24§1 k.c. Ma to istotne znaczenie, bowiem wobec znacznego wydłużenia terminu przedawnienia tego rodzaju roszczeń daje to możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę związaną z utratą osoby najbliżej, w wyniku zdarzeń, które miały miejsce także przed dniem wejścia w życie nowej regulacji tj. przed dniem 3 sierpnia 2008 roku.
Gdy idzie o krąg osób uprawnionych to z dużym uproszczeniem można przyjąć, że zgodnie z treścią art. 446§4 o zadośćuczynienie mogą ubiegać się najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Pozostałe osoby (np. konkubent, faktyczny opiekun niebędący członkiem rodziny) będą mogły realizować swoje roszczenia w oparciu o wcześniejszą podstawę prawną tj. art. 448 w zw. z art. 24 k.c.
W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na terminy przedawnienia roszczeń. Kwestię tę regulują przepisy zawarte w art. 442¹ § 2, 3 i 4 k.c. Zgodnie z nimi, co do zasady poszkodowany może dochodzić zadośćuczynienia w okresie 3 lat licząc od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli śmierć osoby najbliższej nastąpiła w wyniku przestępstwa wówczas przedawnienie następuje po upływie 20 lat licząc od dnia popełnienia zbrodni lub występku. W przypadku uprawnionych małoletnich upływ terminu przedawnienia nie może skończyć się wcześniej niż przed upływem lat dwóch od uzyskania przez nich pełnoletności.
Gdy idzie o wysokość świadczeń przyznawanych przez sądy poszkodowanym to należy podkreślić, że jest to kwestia bardzo indywidulna, uzależniona od okoliczności konkretnej sprawy. Niemniej zawsze istotny będzie rodzaj i rozmiar krzywdy, której doznała osoba poszkodowana, stopień pokrewieństwa i rodzaj relacji łączącej zmarłego z poszkodowanym. Niestety, nadal istnieje zróżnicowanie świadczeń ze względu na miejscowość, w której orzeka sąd prowadzący sprawę.
Nasza Kancelaria od lat prowadzi i specjalizuje się w sprawach o zadośćuczynienie za krzywdę związaną z utratą osoby najbliższej. Skutecznie dochodzimy pełnej kompensacji dla naszych Klientów. Podejmujemy się prowadzenia spraw zarówno na terenie Wielkopolski, w tym w szczególności przed sądami w Poznaniu, Pile, Koninie, Wągrowcu, Chodzieży, Turku i Kole jak i innymi sądami na terenie całego kraju. W oparciu o wieloletnie doświadczenie jesteśmy w stanie udzielić poszkodowanym profesjonalnej obsługi prawnej w tym zakresie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych Kancelarii w Poznaniu i Wągrowcu w celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z prowadzeniem tego rodzaju spraw.