Dozór elektroniczny

Z dniem 15 kwietnia 2016 roku została przywrócona możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Mogą ubiegać się o to skazani na karę bezwzględną pozbawienia wolności, której okres nie przekracza 1 roku. O zastosowaniu tej formy wykonywania wyroku decyduje sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa, o ile łącznie zostaną spełnione przesłanki opisane w art. 43la kodeksu karnego wykonawczego tj.: 1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64§2 k.k.; 2) jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary; 3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu; 4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na wykonywanie kary w systemie dozoru i na umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzenie czynności kontrolnych; 5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego wszczyna się na wniosek skazanego lub na wniosek jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego. Wniosek taki nie podlega opłacie. Na postanowienie o odmowie udzielenia zgody przysługuje zażalenie. Ponowny wniosek można złożyć po upływie 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia zgody.
Skazany, który odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego może ubiegać się również o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Nie dotyczy to jednak tych osób, które odbywają w systemie dozoru elektronicznego zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Bardziej szczegółowych informacji dotyczących dozoru elektronicznego udzielą Prawnicy w naszej Kancelarii, którzy mają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw tego rodzaju.