Zwrot wynagrodzenia adwokata poniesionego w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń.

Posted on Posted in AKTUALNOŚCI
Kwestia ta stała się przedmiotem postępowania przed Sądem Najwyższym, które zostało wszczęte na wniosek Rzecznika Praw Ubezpieczonych. Sąd w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że „Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych …”. Należy więc przyjąć, że wskazana zasada będzie miała zastosowanie do wszystkich postępowań likwidacyjnych, które dotyczą ustalenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego (zasada pełnego odszkodowania), w związku z dochodzeniem roszczeń z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (np. lekarzy, szpitali).